برگزاری هفته شیر مادر در شهرستان جوانرود

بمناست هفته جهانی شیرمادر فعالیتهای بشرح زیر درشهرستان جوانرود برگزار شد

1-تشکلیل کمیته بین بخشی با حضور سرپرست شبکه و مرکز بهداشت

2-برپایی چادرمشاور و اموزش شیر دهی به مدت یک هفته

3- پخش تیزر آموزشی تغذیه با شیر مادر جهت مراجعین

4- تهیه و نصب 6عدد پلاکارد درسطح شهرستان

6- برگزاری سمینار محلی در کلیه مراکز شهری و روستایی

7- اهدای جایزه به مادران نمونه درامر شیر دهی

8-برگزاری سمینار آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر جهت نماینده گان ادارات و پرسنل مراکز و بیمارستان

شیرمادر 
 شیرمادر
 شیرمادر
 شیرمادر
 شیرمادر
 شیرمادر
 شیرمادر
 شیرمادر