اهم فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان جوانرود به مناسبت هفته سلامت

1ـ نصب پلاکاردهای مرتبط با هفته سلامت درسردرب ادارات ومیادین شهر

2ـ پخش پمفلت های مرتبط با هفته سلامت درادارات ومدارس ونمازجمعه شهرستان

3ـ برگزاری جلسه بین کارکنان ادارات سطح شهربمناسبت هفته سلامت

4ـ برگزاری جلسه شورای بهداشت درمحل فرمانداری با حضورفرماندارمحترم ، ریاست شبکه ومرکزبهداشت وسایرروسای ادارات0

5ـ سخنرانی ریاست محترم شبکه درنمازجمعه شهرستان جوانرودوبیان مسائل مربوط به هفته سلامت

6ـ برگزاری مراسمات مختلف درمدارس سطح شهرستان با حضورفرماندارمحترم وریاست آموزش وپرورش وریاست شبکه ومرکزبهداشت وسایرکارکنان شبکه وادارات سطح  شهر0

7ـ سرکشی ازبیماران بستری شده دربیمارستان حضرت رسول(ص) شهرستان جوانرودتوسط فرماندارمحترم جوانرودوریاست شبکه بهداشت بمناسبت هفته سلامت0

8ـ برپایی چادردرسطح شهر وکنترل فشارخون رایگان توسط همکاران مرکزبهداشت0

9 ـ پاکسازی محیط درروستاهای شهرستان جوانرودتوسط دانش آموزان وکارکنان بهداشت محیط بمناسبت هفته سلامت0

10 ـ برگزاری مسابقات فوتسال بین کارکنان شبکه بهداشت بمناسبت هفته سلامت 0

11ـ بازدید ازبوفه های مدارس توسط کارشناسان بهداشت محیط

12ـ برگزاری ورزش صبحگاهی درپارک هلانیه با حضورریاست شبکه ومرکزبهداشت وجمعی ازکارکنان شبکه بهداشت0

13ـ دیدارریاست شبکه وریاست مرکزبهداشت وجمعی ازکارکنان با امام جمعه محترم جوانرود بمناسبت هفته سلامت0