روز جهانی قلب

 برگزاری ورزش صبحگاهی و صرف صبحانه سالم با حضور ریاست شبکه و پرسنل بهداشت و درمان در زمین چمن هلانیه به مناسبت روز جهانی قلب
 
قلب
قلب
قلب
قلب
قلب