آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1394

عنوانتاریخ انتشار
اولین کارگروه سلامت درسال94 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
شستشوی خیابانهای شهر به مناسبت هفته سلامت ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
زنگ سلامت دردبستان شهداء ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
تقدیرازپرسنل آزمایشگاه به مناسبت روزآزمایشگاه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
آغازمرحله اول واکسیناسیون فلج اطفال درمناطق سیاری ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
برگزاری جلسه ی برنامه ریزی هفته سلامت ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
پزشک رسانی به روستای محروم هانولان ازطرف بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت ودرمان جوانرود ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
اولین جلسه کاری همکاران ستادی باریاست شبکه بهداشت ودرمان تشکیل شد ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
افزوده شدن 4تخت ویژه به(NICU)بیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرود ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
احداث درمانگاه تخصصی دربیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرود ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
آغازسرشماری شهرجوانرود در راستای تشکیل پرونده الکترونیک وبرونسپاری پایگاههای سلامت ۱۹ فروردین ۱۳۹۴
معرفی آقای فرهنگ سلیمی بعنوان سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شماره یک جوانرود ۱۹ فروردین ۱۳۹۴
بازدیدمعاونت محترم فرهنگی ودانشجویی ازبیمارستان حضرت رسول(ص) ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
بازدیدازمحلهای عرضه ی موادخوراکی وغذاهای محلی به مهمانان نوروزی ۹ فروردین ۱۳۹۴
راه اندازی سامانه رایگان 1490 ۵ فروردین ۱۳۹۴
بازدیدکارشناسان بهداشت محیط ازمحل اسکان مهمانان نوروزی ۵ فروردین ۱۳۹۴