مقدمه ای بر اهمیت بسیج اطلاع رسانی تغذیه سالم

غذا و تغذیه یکی از ابعاد اساسی وجود زندگی و سلامت رفاه و جامعه است از دیدگاه توسعه ملی ، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی ، تأمین غذای کافی ، کمیت و کیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت تغذیه ای افراد جامعه محور اصلی و تعیین کننده در بستر حرکت انسان محوری است و سوء تغذیه نیروی بازدارنده مؤثر بر فرآیند توسعه ملی محسوب می شود . روند تغییرات ایجاد شده در الگوی غذای مصرفی در جهت افزایش مصرف قند و شکر ، روغن و چربی ها و مصرف ناکافی سبزی و میوه ، شیر و لبنیات گوشت است و از طرفی دیگر روند افزایشی شیوع چاقی و بیماریهای مزمن مرتبط با رژیم غذایی ، همزمان با مشکلات ناشی از کمبود انرژی و پروتئین و آهن و سایر ریز مغذی های دریافتی حامی از آن است که عدم تعادل در الگوی غذای مصرفی به عنوان یک خطر سلامت تغذیه ای افراد جامعه ایرانی را تهدید می کند بر این اساس و با توجه به تصمیم گیری دانشگاه علوم پزشکی از سوم تا دهم اسفند بعنوان هفته بسیج اطلاع رسانی تغذیه سالم نامگذاری شده است که بر اساس این نامگذاری اجرای یکسری برنامه های آموزشی توسط مراکز مختلف در حال اجراست و شرح برنامه های اجرایی شبکه هداشت و درمان شهرستان جوانرود نیز به ترتیب درج شده زیر می باشد .

روز اول : سه شنبه 3/12/89  به روایت تصویر

هفته بسیج اطلاع رسانی تغذیه
هفته بسیج اطلاع رسانی تغذیه 2
هفته بسیج اطلاع رسانی تغذیه 3
هفته بسیج اطلاع رسانی تغذیه 4
کلاس تغذیه سالمندان 2
کلاس تغذیه سالمندان 3
کلاس تغذیه سالمندان