.برگزاری کلاس اموزشی باموضوع ایدز وپیشگیری از آن جهت پرسنل بهداشتی ودرمانی شبکه بهداشت جوانرود

کلاس آموزش ایدز وراه های پیشگیری از آن توسط واحد مبارزه به بیماریهای شبکه بهداشت جوانرود به منظور ارتقاء دانش وباز آموزی راه های مقابله به گسترش ایدز در سالن همایشهای بیمارستان جوانرود برگزار گردید .دراین کلاس آموزشی دکتر حدادی متخصص بیماریهای عفونی با تشریح خطراتی که پرسنل بهداشت ودرمان را از طرف بیماران مبتلا یا مشکوک به ایدز تهدید میکند راه های مقابله علمی بااین خطرات راتوضیح داد

برگزاری کلاس آموزشی باعنوان ایدز پر خطر اما قابل پیشگیری برای دانشجویان پیام نور جوانرود

در هفته جهانی ایدز وبه منظور ارتقاء دانش واگاهی دانشجویان دانشگاه  پیام نور جوانرود کلاسی باعنوان ایدز پر خطر اما قابل پیشگیری توسط واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت جوانرود برگزار شد برهان عبداللهی کارشناس این واحداز  دانشجویاان به عنوان بهترین رابطین بهداشت نام برد وب به خطرات گسترش ایدز , همچنین به اعتیاد و خطرات این عامل در انتقال ایدزاشاره کرد و افزود در جامعه بشری دانش ایمان وتعهد را از راه کارهای مقابله با گسترش این بیماری برشمرد

 

ایدز بیمارستان
پیام نور
پیام نور
پیام نور