اهم فعالیتهای انجام شده بمناسبت هفته سرطان (8 الی 15 بهمن ) درشهرستان جوانرود

1ـ تشکیل کمیته سرطان شهرستان باحضورکلیه کارشناسان ستادی ومسئولین مراکز

2ـ نصب 6 تخته پلاکارد درسطح شهروروستا

3ـ درج شعارهای بهداشتی پیرامون سرطان درسربرگ نامه های اداری

4ـ ارسال جزوه پیشگیری وکنترل سرطان به 20 اداره شهرستان ودرج شعارهای بهداشتی پیرامون آن درسربرگ نامه های اداری

5 ـ مسابقه مقاله نویسی پیرامون هفته سرطان درمقطع دبیرستان با هماهنگی اداره آموزش وپرورش

6ـ ارسال نامه به کلیه مراکزوخانه های بهداشت تابعه پیرامون برگزاری جلسات دررابطه با پیشگیری وکنترل سرطان

7 ـ تهیه وتوزیع 1000 برگ پمفلت ، پوستر ، تراکت پیرامون سرطان

8 ـ برگزاری جلسه آموزشی جهت رابطین بهداشتی مراکز

9 ـ برگزاری جلسه هماهنگی جهت معاینه پستان توسط ماما های مراکزبهداشتی درمانی به صورت رایگان وتداوم آن درطول سال

10 ـ درج شعارومطالب بهداشتی پیرامون سرطان درسایت شبکه بهداشت ودرمان جوانرود

11ـ برگزاری جلسات آموزشی پیشگیری وکنترل سرطان های شغلی جهت اصناف و گارگاههای صنعتی