شبکه بهداشت و درمان جونرود دیماه

1.پخش بسته های سلامتی با موضوع تغذیه بین کارکنان ادارات جوانرود درهفته سلامت تغذیه

به مناسبت هفته سلامت تغذیه، بسته های سلامت باموضوع سلامت تغذیه بین ادارات شهر جوانرود توزیع گردید.

این بسته های آموزشی درجهت ارتقاءسطح دانش جامعه درخصوص سلامت تغذیه تهیه شده وکارکنان ادارات جوانرود با استفاده از این بسته ها بااصول سلامت تغذیه آشنا شدند.

2.برگزاری آزمون سالیانه بهورزی در شبکه بهداشت ودرمان جوانرود

آزمون سالیانه بهورزی در سال 90در شبکه بهداشت ودرمان جوانرود برگزار گردید .دکتر حسینی رییس مرکز بهداشت جوانرود روند برگزاری این آزمون وسطح معلومات بهورزان را خوب ارزیابی کرد وافزود بر گزیدگان این آزمون به مرحله استانی راه خواهند یافت .

3.بر گزاری کارگاه آموزشی مدارس مروج سلامت

کارگاه 2روزه آموزشی مدارس مروج سلامت جهت مدیران مجتمع های آموزشی شهرستانهای جوانرودوثلاث باباجانی، به همت واحدسلامت مدارس مرکز بهداشت جوانرود،برگزار گردید.

دراین کارگاه مدیران ومربیان بهداشت مدارس با استانداردها ی روز مدارس مروج سلامت ،اهداف این مدارس وافق مدارس آینده آشنا شدند.خانم صادقی کارشناس سلامت مدارس مرکز بهداشت استان هدف ازبرگزاری این کارگاه را آشنایی مدیران با جایگاه مدارس مروج سلامت  در نظام جدید آموزشی عنوان کرد.حسینی مسئول بهداشت مدارس جوانرود نیز نحوه تکمیل فرمهای مربوط به مدارس مروج سلامت را به مدیران آموزش داد .درادامه مهندس رستمی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت جوانرود استانداردهای بهداشت محیطی مدارس را یاد آور شد وهمت مدیران مدارس رابرای رعایت این استاندارها خواستار شد.

4.برگزاری کلاس آموزشی سلامت تغذیه برای رابطین بهداشتی وزنان خانه دار درجوانرود

یک دوره کلاس آموزش تغذیه سالم جهت رابطین بهداشتی مرکز شهری وزنان خانه دار درمرکز بهداشت جوانرود برگزار گردید.

اعظمی کارشناس تغذیه مرکز بهداشت جوانرود دراین کارگاه سلامت تغذیه را اصل مهم  سلامت فردی وجامعه عنوان کرد ونقش زنان خانه دار را در بهبود وضعیت تغذیه وسلامت آن مهم ارزیابی کرد.

5. برگزاری کلاس کمکهای اولیه برای مدیران مدارس توسط شبکه بهداشت ودرمان جوانرود

کلاس آموزش کمکهای اولیه جهت مدیران مدارس شهرستانهای جوانرود وثلاث باباجانی برگزارشد.

ملکی کارشناس مسئول فوریتهای پزشکی جوانرود آخرین متدهای احیاءقلبی ریوی،آتل بندی ،مسمومیتها ودرمان آنهاوراههای کنترل خونریزیها راآموزش داد.

6.برگزاری کلاس آموزشی برای صنف خیاطان جوانرود باعنوان{تحرک}توسط مرکز بهداشت این شهرستان

یک دوره کلاس آموزشی با موضوع تحرک جهت خیاطان جوانرود برگزار شد دراین کلاس بیماریهای ناشی از کم تحرکی،ورزشهای توصیه شده وموضوعات مربوط به بهداشت حرفه ای آموزش داده شد.