درتاریخ 29/11/90 با هماهنگی مدیر خوابگاه شبانه روزی طوبی واحد آموزش وارتقای سلامت ونظارت برموادغذایی وبهداشت حرفه ای اقدام به برگزاری کلاس آموزشی وبازدید از خوابگاه شبانه روزی گردید.

درابتدا کارشناس آموزش دررابطه با بهداشت دوران بلوغ وپیشگیری ازابتلا به پدیکولوز ونحوه درمان آن جهت دانش آموزان راهنمایی ودبیرستان حاضر درخوابگاه آموزش وتوضحات لازم را ارائه نمودند.

در پایان جلسه به سوالات مطرح شده از سوی حاضرین جواب داده شدو تاکید گردید نیازهای  آموزشی وبهداشتی خودرا بصورت مکتوب به مدیر آموزشگاه تحویل داده که با توجه به این امر نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی بعدی اقدام گردد.

درادامه از کلیه اتاقهای خوابگاه وآشپزخانه وانبار خوابگاه با حضور مدیر مدرسه بازدید بعمل آمد وضمن بازدید از کلیه واحدها آموزشها ونکات لازم یادآوری گردید.

کلاسهای برگزار شده  در شش ماه دوم سال90 در سطح شهر  با برنامه ریزی واحد آموزش وارتقای سلامت وهمکاری سایر واحدهای ستادی ومراکز تابعه

برگزاری کلاس آموزشی قلب وعروق جهت 100 نفر از کارکنان ادارات ورابطین بهداشتی مراکز با تکمیل پرسشنامه پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی درطی دومرحله  با همکاری واحد مبارزه با بیماریها

برگزاری کلاس آموزشی وتکمیل پرسشنامه بررسی آگاهی، نگرش وعملکرد  دانش آموزان درزمینه پیشگیری از مصرف سیگار در دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدرسه شهیدچمران  قبل 6-4 هفته بعد از آموزش

 برگزاری کلاس آموزشی جهت رابطین بهداشتی مراکز وآموزشیاران نهضت به تعداد 60 نفر درزمینه اهمیت ونقش ورزش

با تکمیل پرسشنامه بررسی میزان آگاهی افراد شرکت کننده درطی دومرحله قبل از آموزش و4-6 هفته بعد از آموزش 

توزیع سی دی های آموزشی با عنوان ورزش ویژه گروه سنی 60-20 سال دربین رابطین بهداشتی مراکز وآموزشیاران نهضت سواد آموزی

برگزاری کارگاه اثرات زیان آور صدا بر بدن جهت گروه هدف ( جوشکار وکابینت سازان شهر ) با همکاری واحد بهداشت حرفه ای

برگزاری کلاس آموزشی درزمینه اهمیت ونقش ورزش درسلامتی افراد  جهت 50 نفر از گروه هدف ( صنف خیاط زن ومرد) با همکاری واحد بهداشت حرفه ای  با تکمیل پرسشنامه بررسی اهداف رفتاری درزمینه ورزش

برگزاری کلاس آموزشی ایدز وهپاتیت درسطح مدارس ( مقطع دبیرستان ) به مدت 4 روز در14 مدرسه

با همکاری مدارس – کارشناسان ستادی ومراکز

برگزاری کلاس آموزشی درزمینه هفت رفتار مخاطره آمیز درمدارس دخترانه تزکیه وپسرانه  معراج با همکاری واحد بهداشت مدارس وکارشناسان ستادی ومراکز جهت 450 دانش آموز پسر و175 دانش آموز دختر

برگزاری کلاس آموزشی در خوابگاه شبانه روزی طوبی درزمینه بهداشت دوران بلوغ وپیشگیری از ابتلا به پدیکلوز جهت دانش آ»وزان مقطع راهنمایی ودبیرستان