بازدید مدیر کل آموزش وارتقاء سلامت وزارت بهداشت از شبکه بهداشت ودرمان جوانرود

دراین بازدید 4ساعته خانم دکتر درخشانی مدیر کل آموزش وارتقاء سلامت وزارت بهداشت از برنامه ها ی آموزشی اجرا شده ودر حال اجرای شبکه جوانرود بازدید وروند این برنامه ها را در سح عالی توصیف کرد. دکتر خزاعی رییس شبکه بهداشت جوانرود نیز دراین دیدار ضمن خیر مقدم از تعامل خوب واحدهای مختلف شبکه جوانرود در امر آموزش به عنوان  دلیل موفقیت این شبکه در پیشبرد اهداف عالی نظام سلامت نام برد.دکتر حسینی رییس مرکز بهداشت جوانرود نیز امر آموزش رازیر بنای تمام فعالیتهای آموزش دانست وخواستار توجه بیشتر مسئولین وزارت به مناطق محروم شد

مدیرکل آموزش
مدیرکل آموزش
مدیرکل آموزش
مدیرکل آموزش