کارگاه دوروزه برنامه استراتژیک جهت مسئولین واحدهای بیمارستان جوانرود برگزار شد.

دراین کارگاه دوروزه که در تاریخ9/10/90در سالن اجتماعات بیمارستان حضرت رسول (ص)جوانرود برگزار شد ،دکتر کرمی متین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بابیان اهداف این کارگاه ،شرط موفقیت درارائه خدمات درسیستم بهداشت ودرمان را داشتن برنامه ای منسجم ،مدون  ودارای دورنما بااهداف مشخص برشمرد،حاضرین درکارگاه نیز باانجام کار عملی با آخرین متدهای روز برنامه ریزی اشنا شدند

برنامه استراتژیک
استراتزیک
استراتزیک