جلسات برگزار شده توسط واحد بهداشت محیط

کارگروه سلامت شهرستان

ردیف

تاریخ برگزاری

موضوعات جلسه

تعداد مصوبات

1

9/3/89

-           پیگیری مصوبات جلسه قبلی

-          بررسی و چاره اندیشی در خصوص وضعیت کشت آبی با فاضلاب

-          بررسی وضعیت جمع آوری و ذفع زباله های شهری

12 مصوبه

2

1/4/89

-          پیگیری مصوبات جلسه قبلی

-          حسایست زایی در خصوص بروز تب خونریزی دهنده ویروسی

-          بهبود کلرزنی آب در روستاهای تحت پوشش اداره آبفاروسایر روستاها

10 مصوبه

3

7/5/89

-          پیگیری مصوبات جلسه قبلی

-          بررسی وضعیت بهداشتی اماکن ورزشی وتفریحی

-          بررسی چگونگی انتقال شغلهای مزاحم از داخل شهر به ناحیه کارگاهی

6 مصوبه

4

14/6/89

-          پیگیری مصوبات جلسه قبلی

-          بررسی حوادث جاده ای وایمنی

-          جلب همکاری ومشارکت بیشتر مراجع قضایی در تخلفات بهداشتی

9 مصوبه

5

23/8/89

-          پیگیری مصوبات جلسه قبلی

-          بررسی وضعیت محل دفن زباله های شهری

-          بررسی وتصمیم گیری در خصوص کشتارگاه دام جوانرود

8 مصوبه

6

30/9/89

-          ÷یگیری مصوبات جلسه قبلی

-          بررسی وضعیت جمع آوری ودفع زباله های روستایی

-          تصمیم گیری در خصوص وضعیت بهداشتی اماکن بین راهی

-          بررسی وبهبود وضعیت آرامستانها

12 مصوبه

جلسات فرعی کار گروه سلامت

ردیف

تاریخ برگزاری

موضوع جلسه

تعداد مصوبات

1

9/4/89

ساماندهی فروش مرغ زنده

5 مصوبه

2

26/5/89

کشت آبی با فاضلاب

10 مصوبه

3

15/6/89

کشت آبی با فاضلاب

4 مصوبه

4

1/7/89

ساماندهی اماکن بین راهی

4 مصوبه

5

1/9/89

بهداشت محیط آرامستانها

4مصوبه

جلسات آموزشی برگزار شده جهت پیشه وران

ردیف

تاریخ

             نوع صنف           

موضوع آموزش

تعداد آموزش گیرنده

1

19/2/89

کبابی

بیماریها،بهداشت فردی و وسایل کار

15 نفر

2

17/3/89

ساندویجی،اغزیه فروشی

بیماریها،بهداشت فردی و وسایل کار

12 نفر

3

16/4/89

سوپرمارکت ،لبنیاتی فروشی

رعایت زنجیره سرد،بهداشت فردی و وسایل

25 نفر

4

17/4/89

اماکن بین راهی

بهسازی اماکن تامین آب و...

10 نفر

5

18/5/89

کارگاه های شیرینی پزی

تهیه مواد آولیه ناسب،بهداشت فردی و ابزار کارو...

9 تفر

6

15/6/89

زارعین کشت آبی

بیماریهای مرتبط، چرخه بروز بیماری و...

10 نفر

7

6/7/89

آرایشگاه مردانه

بیماری ایدز ،هپاتیت،و...

15 نفر

8

16/8/89

آرایشگاه زنانه

بهداشت فردی،بهداشت ابزارکاروعدم دخالت در امور پزشکی

10نفر

9

16/9/89

نانوائیها

مضرات نمک غیر تصفیه، بهداشت فردی و...

26نفر

10

21/10/89

فروشگاه های عمده مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

15 نفر