باز آموزی بهورزان

 
 

 

 

ماما

انتخاب و معرفی ماماهای نمونه شهرستان جوانرود

در روز 15 اردیبهشت و همزمان با روز جهانی ماما از ماماهای شاغل در شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان جوانرود تقدیر و تشکر بعمل آمد و ماماهای نمونه این شهرستان معرفی شذند و بصورت ویژه مورد تقدیر قرار گرفتند

مامای نمونه منتخب از سوی مرکز بهداشت شهرستان جوانرود :

 سرکار خانم شیدا علیزاده - مامای شاغل در مرکز بهداشتی درمانی روستایی زلان .

مامای نمونه منتخب از بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود :

سرکار خانم بهاره لطفی - مامای شاغل در زایشگاه بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود