باز آموزی بهورزان

برگزاری کلاس باز آموزی بهورزان در تیرماه سال 90

کلاسهای بازآموزی بهورزان که از تاریخ چهارشنبه 15/4/90  لغایت یک شنبه 18/4/90  برگزار گردید در تیرماه توسط واحد سلامت خانواده و با همکاری آموزش سلامت و مرکز آموزش بهورزی اجرا گردید . در این کلاسهای بازآموزی که از روز چهارشنبه تا یک شنبه ادامه داشت هر روز بهورزان یک یا دو مرکز با حضور در مرکز آموزش بهورزی نسبت به مرور موضوعات مختلف شامل : سالمندان ، تغذیه  و برنامه های مانا پرداختند . در این دوره از کلاسهای باز آموزی کارشناسان ستادی : خانمها جمشیدی ، آینه پور و آقای اعظمی بعنوان ارائه دهندگان مطالب آموزشی مشارکت داشتند .

باز آموزی
 

 

 

ماما

انتخاب و معرفی ماماهای نمونه شهرستان جوانرود

در روز 15 اردیبهشت و همزمان با روز جهانی ماما از ماماهای شاغل در شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان جوانرود تقدیر و تشکر بعمل آمد و ماماهای نمونه این شهرستان معرفی شذند و بصورت ویژه مورد تقدیر قرار گرفتند

مامای نمونه منتخب از سوی مرکز بهداشت شهرستان جوانرود :

 سرکار خانم شیدا علیزاده - مامای شاغل در مرکز بهداشتی درمانی روستایی زلان .

مامای نمونه منتخب از بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود :

سرکار خانم بهاره لطفی - مامای شاغل در زایشگاه بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود