اهم فعالیتهای نظارتی انجام گرفته :

 

1.      رسیدگی به بیست مورد شکایت ارباب ورجوع از سیستم بهداشتی درمانی و پزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی

2.      انجام سی مورد بازدید از مراکز و مطبهای بخش خصوصی

3.      انجام دو مورد بازدید از مراکز، موسسات و مطبهای بخش خصوصی به همراه کارشناسان و بازرسان معاونت درمان دانشگاه

4.      نظارت بر اعمال تعرفه های مراکز دولتی و خصوصی         10 مورد بازدید

5.      نظارت و بازدید مکرر از مراکز در خصوص بی توجهی به قوانین و دستورات بیمه ای از سوی نسخه پیچها و متصدیان پذیرش وآموزشهای مداوم آنها در این خصوص با همکاری واحد درآمد ( ارسال آخرین دستورالعملها و قوانین مربوط به نسخه پیچی ونسخه خوانی)