اهم فعالیتهای واحد طرح و گسترش

v       اجرای موفق طرح پزشک خانواده

v       تملک زمین جهت احداث طرحهای مصوب سفر دوم هیات دولت

v       اعلام نیاز نیروی استخدامی

v       تامین نیروهای مشمول طرح براساس نیاز واحدهای بهداشتی

v       جمع آوری و ورود اطلاعات در سیستم جامع مدیریت شاخص ها و تخصیص منابع با توجه به پایلوت بودن شهر جوانرود جهت اجرای طرح پزشک خانواده شهرهای زیر 50 هزار نفر:

v       پیش بینی  و اعلام نیاز واحدها و پست های سازمانی با توجه به دستورالعمل های موجود

v       انجام سرشماری خانه به خانه در شهر جوانرود

v       تشکیل پرونده الکترونیک جهت کلیه خانوارهای سرشماری شده

v       پیگیری و انجام امورات مقدماتی ایجاد یک پایگاه مستقل شهری باتوجه به موافقت استان

v       ساختاری شبکه سلامت کشور(HNIS)

اجرای برنامه های جلب مشارکت مردمی

ü        برگزاری منظم جلسات آموزشی  رابطین بهداشت شهری و روستایی (89جلسه)

ü        راه اندازی برنامه رابطین بهداشتی در مرکز شماره یک جوانرود به تعداد20 نفر

ü        جذب 23 نفر رابط بهداشتی در سطح مرکز بهداشتی درمانی روستایی مزران

صدور کارت شناسایی رابطین بهداشت

ü        پوشش 23% جمعیت و34 درصدی خانوارهای شهرستان توسط رابطین بهداشتی

ü        برگزاری مراسم روز جهانی رابط و اهداء جوایز و لوح تقدیربه 70 نفر از رابطین

ü     معرفی 3 نفر از مربیان برنامه رابطین و اهداء جایزه ولوح تقدیر به ایشان