حضورمسئولین وپرسنل بهداشت ودرمان درراهپیمایی باشکوه یوم الله 22بهمن

 

22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن