بازدیدوپایش دوره ای ازمرکزبهداشتی درمانی شروینه توسط ریاست شبکه

بهداشت ودرمان وتشکیل جلسه درآن مرکز باحضورریاست مرکزبهداشت

ومسولین واحدهای ستادی وبهورزان تابعه مرکز شروینه


 
بازدید مراکز
بازدید مراکز
بازدید مراکز
بازدید مراکز