صورتجلسه کارگروه سلامت شهرستان جوانرود :

     درروزچهارشنبه مورخ 2/11/92 راس ساعت  9 صبح جلسه کارگروه سلامت شهرستان درمحل سالن جلسات فرمانداری با تلاوت آیاتی چند از کلام ا000 مجید وبا ریاست جناب آقای عظیمی فرماندارمحترم برگزارگردید0دراین جلسه  ابتدا جناب آقای دکترلطفی سرپرست محترم شبکه بهداشت ودرمان ضمن عرض خیرمقدم به اعضاء کارگروه باعنوان نمودن اینکه کارگروه سلامت جزء کارگروهها اصلی ومهم میباشند توضیحاتی درخصوص وضعیت فعالیت مرکزبهداشت وبیمارستان ارائه نمودند ، سپس با عرض خیرمقدم جناب آقای دکترطاهرحسینی رئیس مرکزبهداشت موضوعات جلسه قبل توسط کارشناس مرکزبهداشت قرائت ومورد پیگیری قرارگرفت وهمچنین موضوعات جلسه مطرح وپس از به بحث وتبادل نظربا جمع بندی مطالب توسط  جناب آْقای عظیمی فرماندارمواردذیل به تصویب حاضرین رسید0

مصوبات جلسه :

1ـ مقررگردید توسط اداره آبفار برنامه ریزی لازم بعمل آید تابا امکانات موجود نسبت به بهتر شدن وضعیت کلرزنی آب اقدام شود وصرفاٌ به نبود اعتبار اکتفا نشود واسامی روستاهایی که نماینده آنها به آن اداره مراجعه ننموده اند را به بخشداری ها اعلام نماید0 

2ـ به منظوررفع مشکل فاضلاب خانوارهای انتهای خیابان کشاورز ، مقررگردید توسط شهرداری وبا پیگیری اداره آبفار کف و بـرمعابرمشخص شود تا نسبت به فاضلاب کشی اقدام شود ودرصورت عدم موقعیت بصورت موقت اداره آبفار مشکل مذکور را مرتفع نماید0  

3ـ نظربه دستور دادستانی درخصوص پلمپ مرغ زنده فروشی ، شهرداری با همکاری نیروی انتظامی نسبت به پلمپ آنها با اولویت مرغ زنده فروشهای روی خیابان اصلی و جنب مراکز حساس (نانوایی ، مراکز بهداشتی درمانی و000 ) اقدام نماید0  

4ـ مقررگردید مشکل فاضلاب روستای سررود سفلی توسط دهیاری وبا همکاری مردم ومدیریت بخشداری مرکزمرتفع شود0

5 ـ مقررگردید توسط اداره محترم تربیت بدنی درخصوص تغییر روش گندزدایی آب استخر شنا با توجه به احتمال خطرات موجود اقدام شود0

6 ـ به منظورجلوگیری ازکشت جالیزی ، مقررگردید توسط مدیریت محترم اداره جهاد کشاورزی نسبت به بخش اطلاعیه دربین روستائیان مسیر رودخانه اقدام شود ودراین راستا توسط بخشداریها ودهیاریها نیزهمکاری لازم بعمل آید0

7 ـ  باتوجه به ازدیاد سگهای ولگرد درشهر وهمچنین شکایات مردمی  ، مقررگردید کمیته اتلاف بامحوریت شهرداری فعال گردد وبصورت دوبار درهرفصل نسبت به اتلاف سگهای ولگرد اقدام شود0

8 ـ مقررگردید درروستاهای دارای مشکل سگهای ولگرد ، کمیته اتلاف با محوریت دهیاریها ومدیریت بخشداریهای محترم فعال شود0

9 ـ  به منظور حفظ هوای پاک ، مقررگردید شهرداری نسبت به دفن زباله های شهری که دراثر آتش سوزی باعث آلودگی هوا میگردد بصورت چندباردرهفته اقدام شود0

10ـ باتوجه به اینکه تعدادی زیادی ازروستاهای شهرستان تحت پوشش آبفا نمی باشند ، مقررگردید اداره آبفارپیگیری لازم درخصوص تحت پوشش قراردادن روستاها را با اولویت روستای پرجمعیت بعمل آورد0


شورابهداشت 1
شورابهداشت 1
شورابهداشت 1
شورا بهداشت 1
شورابهداشت 1
شورابهداشت 1