گزارش تصویری( بازگشایی مدارس درشهرستان جوانرودباحضور مسولین ادارات شهرستان درمورخه 92/7/1ساعت 8/30صبح دردبستان حضرت خدیجه)