افتتاحیه اورژانس بیمارستان حضرت رسول (ص) همزمان باسفروزیرمحترم بهداشت ودرمان به استان کرمانشاه درمورخه11/7/92طی مراسمی باحضورامام جمعه ، فرماندارجوانرودومسولین شهرستان "اورژانس بیمارستان جضرت رسول (ص)افتتاح گردیددراین جلسه ابتدادکترفریبرزلطفی ریاست شبکه بهداشت ودرمان ضمن خیرمقدم حضورحاضرین درجلسه اظهارداشتند که اورژانس بیمارستان به مساحت 832مترمربع ساخته شده وهزینه احداث وتجهیزآن بالغ برهشت میلیارد ریال میباشد که ازاعتبارات سفرمقام معظم رهبری به استان کرمانشاه هزینه گردیده است سپس حاج آقاعظیمی فرماندار شهرستان جوانرود ضمن تشکروقدردانی اززحمات دست اندر کاران بهداشت ودرمان جوانرودبخاطرخدماتشان به مردم محروم منطقه اظهارامیدواری کردندکه درآینده همچنان شاهدفعالیتهاوموفقیتهای بیشتری درعرصه بهداشت ودرمان درشهرستان باشیم