برگزاری کلاس آموزشی توجیهی ممیزی سزارین  درتاریخ92/6/28درمحل سالن آموزشگاه بهورزی: کلاس آموزشی توجیهی کاهش سزارین وترویج زایمان طبیعی جهت ماماهای مراکزبهداشتی درمانی روستایی وبهورزان برگزارگردیددراین جلسه ابتداآقای دکترلطفی ریاست شبکه بهداشت ودرمان درمورداهمیت موضوع نکاتی راارائه نمودند ودرادامه آقای مهدی قنبری کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان مطالب آموزشی راارائه وبرخی راهکارها رابیان کردند                   


سزارین
سزارین

سزارین

سزارین