بازدید خانم دکتر منوچهری ،ریاست شبکه بهداشت و درمان در تاریخ 93/10/7از محل آزمون جامع بهورزی که درشهرستان جوانرود همزمان با سایر شهرستانهای استان برگزار گردید