دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / اخبار / اخبار 93 / طرح رایگان دهان و دندان

 آغازطرح ارایه خدمات رایگان بهداشت دهان ودندان به گروههای هدف روستایی (زیر14سال ومادران باردار)وفرانشیز 30%برای سایردارندگان بیمه های پایه (تامین اجتماعی،خدمات درمانی ّنیروهای مسلح...)با حضور فرماندارمحترم ،بخشدارمحترم مرکزی و سایرمسئولین شهرستان

دهان و دندان
دهان و دندان
دهان و دندان
دهان و دندان
دهان و دندان
دهان و دندان
دهان و دندان
دهان و دندان
دهان و دندان
دهان و دندان
دهان و دندان