سخنرانی ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود درنماز جمعه روز 23

خرداد 1393 درمورد تحول نظام سلامت درمسجد جامع جوانرود با حضور

پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان


نماز جمعه
 نماز جمعه
 نماز جمعه
 نماز جمعه