بازدید از پیشرفت مراحل آماده سازی پد هوایی(جایگاه هلی کوپتر)فوریتهای پزشکی با حضور فرماندار محترم و سایر مسئولین ادارات در هفته دولت

مهد
پد