بمناسبت هفته سلامت دکتر لطفی ریاست شبکه بهداشت ودرمان ،دکتر حسینی

ریاستمرکزبهداشت و کلیه پرسنلشبکه با امضای طوماری،انزجار خود را از دو پدیده

 شوم اجتماعی طلاق و اعتیاد اعلام نمودند.

 
طومار
 طومار