بیمارستان  
بیمارستان حضرت رسول (ص)جوانرود بعنوان مرکز برتر از نظر تلاش درجهت کاهش میزان سزارین درترویج زایمان طبیعی در راستای طرح تحول نظام سلامت معرفی و قراراست امروز 93/9/8 طی مراسمی از طرف وزارت بهداشت از این بیمارستان تقدیر بعمل آید.