جلسه بررسی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی شهری شبکه بهداشت جوانرود

جلسه بررسی عملکرد ووضعیت شاخصهای مراکز بهداشتی درمانی شهری جوانرود برگزار گردید.

دراین جلسه که باحضور دکتر خزاعی رییس شبکه بهداشت ودکتر حسینی رییس مرکز بهداشت وکارشناس مسئولین واحدهای ستادی وکلیه پرسنل رده میانی مراکز بهداشتی درمانی در راستای ارتقاء شاخصهای بهداشتی برگزارگردید،مسئولین مراکز تابعه گزارش عملکرد مقایسه ای سالهای 87تا89 ونیز گزارش عملکرد نه ماهه اخیر سال 90را ارائه نمودند. مدیران شبکه ومرکز بهداشت وهمچنین کارشناس مسئولین واحدهای ستادی نیز نکاتی در خصوص عملکرد مراکز وچگونگی استخراج شاخصها بیان نمودند.

ارایه عملکرد
ارایه عملکرد