آغازطرح ملی سنجش فشارخون درشهرستان جوانرود وبازدیدآقای دکترلطفی

 ریاست شبکه بهداشت از پایگاههای دایرشده درسطح شهر

 

پایش فشار
پایش فشار
پایش فشار
پایش فشار  
پایش فشار  
 پایش فشار
پایش فشار  
 پایش فشار
 پایش فشار
 پایش فشار