دیدار با خانواده پرسنل ایثارگر

 دیدار ریاست و جمعی از کارکنان شبکه بهداشت و درمان جوانورد با تعدادی از خانواده های ایثارگرشهرستان 
 
دیدار
دیدار
دیدار